Συνέντευξη με τον Ανδρέα Μαραγκό: Πρόθεση της ΑΗΚ να δημιουργήσει έργα ΑΠΕ για διατήρηση χαμηλού κόστους ηλεκτρισμού

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται στην Κύπρο οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ο οργανισμός σας στοχεύει στη δημιουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ;

Η ΑΗΚ, ως ο μεγαλύτερος ενεργειακός οργανισμός της Κύπρου, έχει υποχρέωση και οφείλει να υποστηρίζει αποτελεσματικά την επίτευξη των εθνικών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη αρχίσει να προγραμματίζει την ενεργό και δυναμική συμμετοχή της στην Ανάπτυξη Έργων ΑΠΕ, με σκοπό:

• Να διατηρήσει σε χαμηλά επίπεδα τις τιμές του ηλεκτρισμού

• Να υποστηρίξει τους εθνικούς στόχους ΑΠΕ για το 2020, αλλά και μετέπειτα

• Να μειώσει την εξάρτησή της, και κατά συνέπεια την εξάρτηση της κυπριακής οικονομίας από τις εισαγωγές καυσίμου που έχουν υψηλό κόστος

• Να περιορίσει τις μεγάλες αυξομειώσεις στην τιμή του ηλεκτρισμού που επιφέρει η σχεδόν πλήρης εξάρτηση από εισαγωγές καυσίμων

• Να μειώσει τις εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία τους περιβάλλοντος.

Εκτός από το ήδη υπάρχον Φωτοβολταϊκό Πάρκο της ΑΗΚ στο Τσέρι, ισχύος 3MW, θα ήθελα να τονίσω την πρόθεση της ΑΗΚ να δημιουργήσει έργα ΑΠΕ που μπορούν να διατηρούν σε χαμηλά επίπεδα το κόστος ηλεκτρισμού για τον καταναλωτή. Αυτό στην πράξη είναι εφικτό μέσα από την ανάπτυξη μεγάλων έργων, όπου επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας.

Στην κατεύθυνση αυτή, μεταξύ άλλων, η AHK προγραμματίζει την κατασκευή του μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κύπρο, ισχύος 20 MW, στην περιοχή Ακρωτηρίου στη Λεμεσό. Είναι έργο εθνικών διαστάσεων και ζωτικής σημασίας για τη μετάβαση σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα δεκάδων χιλιάδων νοικοκυριών.

Χωροθετείται εντός των Βρετανικών βάσεων, σε γη της Ιεράς Μητρόπολής Λεμεσού και θα ενταχθεί στην αγορά ηλεκτρισμού συνεισφέροντας στην επίτευξη των εθνικών στόχων της Κύπρου για ΑΠΕ για το 2020.

Επίσης η ΑΗΚ προχωρεί στην ανάπτυξη έργων, συνολικής ισχύος περίπου 11 MW, σε συνεργασία με ιδιωτική εταιρία που επιλέχθηκε κατόπιν σχετικού διαγωνισμού. Τα έργα αυτά είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς αφορούν σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, τα πρώτα για την ΑΗΚ. Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται αυξημένη συμμετοχή και απόκτηση εμπειρίας και τεχνογνωσίας Κυπριακών εταιριών του κλάδου.

Στο πλαίσιο συνεργασίας της ΑΗΚ με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχουμε υπογράψει συμφωνία με σκοπό την υποστήριξη στην ανάπτυξη του φωτοβολταϊκού πάρκου Απόλλων του Πανεπιστημίου.

Παράλληλα, με το Υπουργείο Παιδείας, έχουμε έλθει σε καταρχήν συμφωνία για την υποστήριξη του στόχου του Υπουργείου ως προς την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε όλα τα σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η συμφωνία βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της και προβλέπει την εγκατάσταση συνολικά περίπου 4 MW σε πάνω από 400 σχολεία, με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering). Η ΑΗΚ με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία που διαθέτει, θα αναλάβει τη διαχείριση του έργου εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, θα ετοιμάσει τις προδιαγραφές και θα εκδώσει τους σχετικούς διαγωνισμούς που θα απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα, για την εγκατάσταση των συστημάτων.

Από τον Ιούνιο του 2013 δέχεστε αιτήσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με το σύστημα Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering). Βλέπετε αυτό το μέτρο να έγινε αποδεκτό από τον Κύπριο καταναλωτή και να αναπτύσσεται συνεχώς; (Έτσι προστατεύεται και το περιβάλλον).

Το σύστημα Net Metering έχει γίνει αποδεκτό από τον Κύπριο καταναλωτή ο οποίος έχει αντιληφθεί τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που προσφέρει.

Μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί 10.200 Φωτοβολταϊκά Συστήματα με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 32.500kW και συνολική ετήσια παραγωγή γύρω στις 52.000MWh. Κάθε μήνα δεχόμαστε γύρω στις 100 αιτήσεις για διαχείριση και σύνδεση συστημάτων Net Metering σε οικιακά και εμπορικά υποστατικά.

Η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων και υποχρεώσεων του κράτους, προς την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, για διείσδυση των ΑΠΕ στο Δίκτυο ηλεκτροπαραγωγής και στη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Κύριε Πρόεδρε, δέχεστε αιτήσεις για την εγκατάσταση Φωτοβολαταϊκών Συστημάτων με τη μέθοδο της Αυτοπαραγωγής. Υπάρχει ανταπόκριση των καταναλωτών στο Σχέδιο αυτό;

Η κατηγορία των επενδύσεων της αυτοπαραγωγής αφορά εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων που υλοποιούνται σε υποστατικά με εμπορική ή βιομηχανική διατίμηση, καθώς και σε γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες. Σκοπός είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά για ιδία χρήση (αυτοπαραγωγή) από το υποστατικό του καταναλωτή και όχι για οικονομική εκμετάλλευση μέσω της χρήσης του Δικτύου.

Μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί 90 Φωτοβολταϊκά Συστήματα με τη μέθοδο της Αυτοπαραγωγής με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 4.200kW και συνολική ετήσια παραγωγή γύρω στις 6.700ΜWh.

Τι άλλα Σχέδια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας διαχειρίζεται η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου;

Τον Οκτώβριο 2017 εκδόθηκε, από το αρμόδιο Υπουργείο, “Σχέδιο” για την παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με κατάληξη την ένταξη των Έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού.

Το Σχέδιο αφορά στην ένταξη Φωτοβολταϊκών Πάρκων 120MWp, Αιολικών Πάρκων 17,5MWp, Συστημάτων Αξιοποίησης Βιομάζας 5MWp, Ηλιοθερμικά Συστήματα με αποθήκευση ενέργειας 50MWp και Συστήματα Κυματικής Ενέργειας 20MWp. Η συνολική ισχύς από αυτά τα Συστήματα ΑΠΕ είναι 212,5MWp.

Μέχρι σήμερα, μετά από αιτήματα των ενδιαφερομένων, η ΑΗΚ έχει χειριστεί και εκδώσει αρχική ενδεικτική εκτίμηση κόστους για 70 μεγάλα Φωτοβολταϊκά Πάρκα συνολικής ισχύος γύρω στα 180MWp. Αν όμως οι επενδυτές θα προχωρήσουν στην τελική υλοποίησή τους είναι κάτι που η ΑΗΚ δεν είναι σε θέση να γνωρίζει.

Ποια είναι η γνώμη σας για την ανάπτυξη μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τον ιδιωτικό τομέα και ποια είναι η στήριξη της ΑΗΚ προς τα ΑΠΕ;

H ΑΗΚ θεωρεί σημαντική τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κύπρο και στηρίζει ενεργά τις προσπάθειες αυτές. Όπως σημειώθηκε στα πρηγούμενα, η ΑΗΚ διαχειρίζεται τις αιτήσεις για ιδιοκατανάλωση και αυτοπαραγωγή, καθώς και τις αιτήσεις σύνδεσης στο δίκτυο για τα έργα που θα ενταχθούν στο πρόσφατο σχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας.

Στην ΑΗΚ πιστεύουμε ότι η πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού των ΑΠΕ που έχει η Κύπρος, προϋποθέτει τη συμμετοχή τόσο του ιδιωτικού τομέα όσο και της ΑΗΚ, με τον κάθε συμμετέχοντα να έχει τη δική του συνεισφορά.

Παράλληλα η ΑΗΚ υποστηρίζει δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με την παροχή τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη των έργων τους. Κάποια σχετικά παραδείγματα σας έχω ήδη αναφέρει.

Ως οργανισμός ποια μέτρα λαμβάνετε για την προστασία των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού οι οποίες λόγω της οικονομικής κρίσης δυσκολεύονται να εξοφλήσουν τα τιμολόγια της ΑΗΚ;

Η ΑΗΚ κατανοεί τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πελάτες της και στις περισσότερες περιπτώσεις ανταποκρίνεται θετικά, ώστε να δοθεί δυνατότητα ρύθμισης της εξόφλησης των λογαριασμών τους. Καθημερινά, το προσωπικό της ΑΗΚ που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή επαφής με τους πελάτες, προσπαθεί με ευαισθησία και επαγγελματισμό να δώσει τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Ταυτόχρονα όμως οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τη συνέπεια και την ευρύτερη κοινωνική ευθύνη που επιδεικνύουν όλοι εκείνοι που φροντίζουν να είναι τυπικοί στην εξόφληση. Γιατί πάνω απ΄ όλα το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό και η ΑΗΚ είναι οργανισμός που ανήκει στους Κύπριους πολίτες.

Όπως είναι ήδη γνωστό, υπάρχει η ειδική οικιακή διατίμηση 08, με έκπτωση περίπου 20% στον λογαριασμό ηλεκτρισμού και από την 1η Δεκεμβρίου 2016, δυο νέες κατηγορίες πελατών της ΑΗΚ εντάσσονται σε αυτή. Οι νέοι δικαιούχοι είναι τα άτομα με κατά πλάκας σκλήρυνση και οι νεφροπαθείς που κάνουν αιμοκάθαρση και λαμβάνουν επίδομα διακίνησης. Μέχρι σήμερα οι δικαιούχοι στη διατίμηση αυτή είναι οι πολύτεκνες και πενταμελείς οικογένειες με τρία εξαρτώμενα παιδιά και άνω, με βάση καθορισμένα εισοδηματικά κριτήρια, οι λήπτες δημοσίου βοηθήματος, οι δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι λήπτες επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας και οι λήπτες επιδόματος φροντίδας σε τετραπληγικά και παραπληγικά άτομα. Στο σημείο αυτό να επισημάνω ότι με βάση τα στοιχεία της Πολιτείας, το σύνολο των δικαιούχων ανέρχεται σε 42.500, εντούτοις μόνο 19.500 συμπολίτες μας είναι ενταγμένοι στην ειδική αυτή διατίμηση.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου τα τελευταία χρόνια, κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, δεν διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος λόγω οφειλής, στους οικιακούς πελάτες της.

Η έλευση του φυσικού αερίου στην Κύπρο πιστεύετε ότι θα έχει μία σημαντική μείωση στο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο θα μετακυλήσει προς τον καταναλωτή;

Η έλευση Φ.Α. αναμένεται να οδηγήσει σε βελτίωση της απόδοσης του Συστήματος, λόγω αυξημένης χρήσης των πιο αποδοτικών μονάδων παραγωγής. Αυτές σήμερα υπολειτουργούν λόγω της χρήσης του ακριβότερου εναλλακτικού καυσίμου, του ντίζελ.

Επιπρόσθετα, η αυξημένη χρήση των πιο αποδοτικών μονάδων παραγωγής, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το Φυσικό Αέριο είναι περιβαλλοντικά πιο φιλικό από τα υγρά καύσιμα που τώρα χρησιμοποιούνται, θα οδηγήσει σε μείωση στις εκπομπές των θερμοκηπιακών αερίων, μειώνοντας παράλληλα το κόστος που προκύπτει από την αγορά δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα.

Αναμένεται επίσης σημαντική μείωση στους βιομηχανικούς ρύπους (δηλαδή στο Διοξείδιο του Θείου, στα Οξείδια Αζώτου και στα Σωματίδια), η οποία θα επιτρέψει τη συμμόρφωση της Κύπρου με τα Εθνικά Όρια Εκπομπής σε όλη τη δεκαετία 2020 – 2030.

Είναι γνωστό ότι η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) προχωρεί, με εντολή του Υπουργού Ενέργειας, στην πρόσληψη συμβούλων με στόχο την προκήρυξη νέου διαγωνισμού για τη μακροπρόθεσμη προμήθεια των βασικών ποσοτήτων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής και στην προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή και μετέπειτα λειτουργία των απαραίτητων υποδομών.

Στόχος της ΑΗΚ είναι να συμβάλλει στην επιτυχή κατάληξη των δύο πιο πάνω διαγωνισμών που θα οδηγήσουν στην -κατά το δυνατό- ελαχιστοποίηση του κόστους Φυσικού Αερίου και αντίστοιχα στη μείωση του κόστους παραγωγής. Η μείωση αυτή θα μετακυλιστεί στον καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ποια είναι η συνεργασία της ΑΗΚ με την Αρχή Ρυθμιστικής Ενέργειας Κύπρου;

Στο πλαίσιο εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με τις πρόνοιες των ευρωπαϊκών οδηγιών, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα των οδηγιών 1996/92/ΕΟΚ, 2003/54/EΚ και 2009/72/EΚ, συντάχθηκαν οι Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι 2003 – 2017. Σε αυτούς περιλαμβάνεται η σύσταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου και καθορίζονται οι στόχοι, καθήκοντα και εξουσίες της ΡΑΕΚ. Βασική αποστολή της είναι η διασφάλιση του ουσιαστικού ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρισμού και η αποφυγή διακρίσεων τόσο μεταξύ των κατόχων άδειας όσο και μεταξύ των αιτητών για χορήγηση άδειας. Ο εποπτικός ρόλος της ΡΑΕΚ στη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς, περιλαμβάνεται επίσης στους Κανόνες Λειτουργίας της Αγοράς που προκύπτουν από τον ίδιο νόμο.

Η ΡΑΕΚ εγκρίνει τα αναπτυξιακά προγράμματα της ΑΗΚ τόσο στην Παραγωγή όσο και στη Μεταφορά. Η ΡΑΕΚ εποπτεύει επίσης τις σχέσεις του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς και του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου με την έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου.

Η ΡΑΕΚ έχει επίσης καθοριστικό ρόλο στην έγκριση των εύλογων εσόδων των ιδιοκτητών δικτύου μεταφοράς και διανομής και στην έγκριση των διατιμήσεων χρήσης δικτύου από όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρισμού.

Η ΡΑΕΚ, με την έκδοση Ρυθμιστικών Αποφάσεων, υποχρεώνει τις διάφορες δραστηριότητες της ΑΗΚ όπως διαμορφώνουν την πολιτική και τη λειτουργία τους. Οι σημαντικότερες Ρυθμιστικές Αποφάσεις που βασίζονται στις αντίστοιχες πρόνοιες του Ευρωπαϊκού κεκτημένου, είναι αυτές που αφορούν στον Λειτουργικό και Λογιστικό Διαχωρισμό της ΑΗΚ. Η εφαρμογή τους, που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα που έχει αναλάβει η ΑΗΚ στην ιστορική της πορεία και προβλέπει τον λειτουργικό διαχωρισμό των τεσσάρων Βασικών Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ: τις Μονοπωλιακές Δραστηριότητες Μεταφοράς και Διανομής και τις ανταγωνιστικές δραστηριότητες Παραγωγής και Προμήθειας. Ο Λειτουργικός Διαχωρισμός διασφαλίζει ότι η ΑΗΚ δεν εκμεταλλεύεται τη δεσπόζουσα θέση της και ότι προσφέρονται ισότιμες ευκαιρίες ανταγωνισμού σε ιδιώτες παραγωγούς ή προμηθευτές.

Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις πιο πάνω Ρυθμιστικές Αποφάσεις, η ΡΑΕΚ διεξάγει κύκλους ελέγχου όλων των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ.

Η σχέση ΡΑΕΚ – ΑΗΚ είναι άξονας συνεργασίας, στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Ταυτόχρονα διασφαλίζεται η ασφάλεια εφοδιασμού καθώς και η προστασία και τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Ο Οργανισμός ανταποκρίνεται σε όλες τις Ρυθμιστικές Αποφάσεις και κανονισμούς της ΡΑΕΚ, πάντα σύμφωνα με τη νομοθεσία. Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι αγαθό ζωτικής σημασίας. Αποτελεί ευθύνη της ΑΗΚ η

αξιόπιστη παροχή και η ποιότητά του, με γνώμονα τις ενεργειακές ανάγκες του τόπου.

Βιογραφικό

Όνομα: Ανδρέας Μαραγκός

Ημερομηνία γέννησης: 8 Φεβρουαρίου 1977

Ο Ανδρέας Μαραγκός γεννήθηκε στη Λεμεσό. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο του Luton, όπου απέκτησε τους τίτλους του LLB LLM και από το 2000 ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού.

Ο Ανδρέας Μαραγκός είναι ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του δικηγορικού γραφείου Α. ΜΑΡΑΓΚΟΣ & Α.ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΔΕΠΕ. Έχει μεγάλη εμπειρία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στους τομείς:

Εταιρικού και εμπορικού δικαίου

Ξένων επενδύσεων στην Κύπρο

Διεθνούς Φορολογίας

Ναυτιλίας και

Αεροπορίας.

Είναι επίσης μέλος του Chartered Institute of Arbitrators.

Ο Ανδρέας Μαραγκός είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου από τις 17 Ιουλίου 2016. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της CYTA από τον Ιανουάριο του 2014 έως τον Ιούλιο του 2016.

Στο πλαίσιο των ευρύτερων επαγγελματικών δραστηριοτήτων του, είναι Γραμματέας του Cyprus Fiduciary Association, ένωσης επαγγελματικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών, με αντικείμενο την εκπροσώπηση εταιρειών που προσφέρουν επαγγελματικές διοικητικές υπηρεσίες και την προώθηση της Κύπρου ως διεθνές κέντρο παροχής των υπηρεσιών αυτών.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει