Κοινή Γεωργική Πολιτική Ε.Ε – 668 εκ. ευρώ για τον αγροτικό κόσμο της Κύπρου

Το Υπουργίο Γεωργίας δρομολογεί Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο και προγράμματα στήριξης των αγροτών

Πράσινο φως στη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση του αγροτικού τομέα της Ε.Ε από το 1990, άναψαν οι υπουργοί Γεωργίας των 27 κρατών-μελών στις 28 Ιουνίου στο πλαίσιο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ , προσυπογράφοντας τη Συμφωνία για τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2020.

Όπως αναφέρει ο υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής, «το συνολικό ποσό που θα κατανεμηθεί στην Κύπρο την περίοδο 2023-2027 ανέρχεται σε 380 εκ. ευρώ, στο οποίο θα προστεθεί η εθνική συνεισφορά ύψους 86 εκ. Ευρώ».  Στα ποσά αυτά προστίθενται ακόμη 202 εκατομμύρια ευρώ, για τη μεταβατική περίοδο 2021-2022, ανεβάζοντας το σύνολο του ποσού που θα κατανεμηθεί στη Κύπρο, σε 668 εκατομμύρια ευρώ.

Ως αποτέλεσμα των αποφάσεων που λήφθηκαν, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος «θα προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση της ετοιμασίας του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου και των προγραμμάτων στήριξης των αγροτών, αφού ολοκληρωθεί πρώτα η σχετική διαβούλευση με το αγροτικό κίνημα και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την έγκαιρη παρουσίασή τους στον αγροτικό κόσμο, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα για μέγιστη αξιοποίησή τους».

Όπως εκτιμάται, η νέα ΚΓΠ «θα διασφαλίζει τη δικαιότερη κατανομή στήριξης, ιδίως προς τις μικρές και μεσαίες οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που είναι και η πλειονότητα των καλλιεργητών στην Κύπρο, και θα προσφέρει νέα καθεστώτα για νέους γεωργούς». Ο υπουργός Γεωργίας ανέφερε ακόμη ότι «μετά από εντατικές πολύμηνες διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε, αλλά και σε επίπεδο θεσμικών οργάνων, έχουμε ενώπιον μας μια ισορροπημένη Συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για μια πιο πράσινη, πιο δίκαιη και πιο ευέλικτη ΚΓΠ, η οποία συνάδει απόλυτα με τις ευρύτερες πολιτικές της Ε.Ε και ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την Πολιτική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο».

Σημειώνεται ότι κράτη-μέλη, περιλαμβανομένης της Κύπρου, θα έχουν προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, προκειμένου να υποβάλουν στην Κομισιόν τα εθνικά στρατηγικά τους σχέδια, προς έγκριση. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συμβουλίου της Ε.Ε, η νέα ΚΓΠ ορίζει μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση των αγροτών να υιοθετήσουν «πράσινες» γεωργικές πρακτικές, τα οποία περιλαμβάνουν:

  • βελτιωμένα πρότυπα υπό όρους που πρέπει να πληρούν οι αγρότες για να λάβουν στήριξη από τη νέα ΚΓΠ, περιλαμβανομένης της διατήρησης εδαφών πλούσιων σε άνθρακα μέσω της προστασίας υγροτόπων και τυρφώνων, και ελάχιστα μερίδια αρόσιμων γαιών που θα αφιερωθούν σε χαρακτηριστικά τοπίου για την προστασία της βιοποικιλότητας
  • οικολογικά συστήματα για την υποστήριξη ή/και την παροχή κινήτρων στους αγρότες να παρακολουθούν τις γεωργικές πρακτικές που ωφελούν το κλίμα και το περιβάλλον
  • αυξημένο μερίδιο της χρηματοδότησης της αγροτικής ανάπτυξης που θα δαπανηθεί για πράσινες παρεμβάσεις
  • παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

Το πακέτο μεταρρύθμισης της ΚΓΠ περιλαμβάνει επίσης μέτρα που αποσκοπούν στην ανακατανομή κεφαλαίων υπέρ των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων. Στο πλαίσιο της Συμφωνίας, τα  27 κράτη-μέλη θα πρέπει να ανακατευθύνουν το 10% των άμεσων πληρωμών για να ωφελήσουν αυτές τις εκμεταλλεύσεις (κατ’ αρχάς μέσω αναδιανεμητικών πληρωμών, εκτός εάν μπορούν να αποδείξουν ότι μπορούν να επιτύχουν το ίδιο αποτέλεσμα μέσω άλλων συγκρίσιμων μέσων).

Η Maria do Céu Antunes, υπουργός Γεωργίας της Πορτογαλίας, η οποία προήδρευε κατά την αποδοχή της προσωρινής συμφωνίας, ανέφερε: «Συμφωνήσαμε την πιο φιλόδοξη ΚΓΠ μέχρι σήμερα. Αυτή είναι μια καλή συμφωνία για τους αγρότες και για την Ευρώπη, η οποία θα ενισχύσει το ευρωπαϊκό σύστημα γεωργικών τροφίμων, καθιστώντας το πιο βιώσιμο και δίκαιο για όλους. Η συμφωνία προβλέπει μια εκσυγχρονισμένη ΚΓΠ που υποστηρίζει τη μετάβαση σε μια πιο πράσινη και φιλική προς το κλίμα γεωργία, αυξάνει τον σεβασμό των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων και διασφαλίζει ότι οι αγρότες παραμένουν ανταγωνιστικοί χωρίς να αφήνουν κανέναν πίσω».

Επόμενο βήμα αποτελεί η ολοκλήρωση σε διοργανικό επίπεδο σχετικά των τεχνικών λεπτομερειών της προτεινόμενης μεταρρύθμισης, η οποία εν συνεχεία, θα εγκριθεί τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο. Η νέα ΚΓΠ θα καλύψει την περίοδο 2023-2027, ενώ μια μεταβατική ρύθμιση που συμφωνήθηκε για το 2020 θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι τότε.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει